ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563ชื่อผลงาน
การรักษาระดับร้อยละผู้เข้าสอบ N-NET ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยใช้กิจกรรม
ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) .. 2545 มาตรา 15 กำหนดนิยามการศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์จากการทางานและการประกอบอาชีพ โดยกำหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง 
วันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตร การเพาะเห็ดขาว
ณ หมู่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรการทำแหนมหมู
วันที่ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการเพศวิธีศึกษา 
วันที่  27 - 28 พฤศจิกายน 2562
ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม