ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมต่อเนื่อง ตำบลบ้านค้อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษาในสังกัด
 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ไตรมาส ๓ - ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


โครงการกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หลักสูตร การใช้งาน Google Classroom 
เพื่อการจัดการ


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตร การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม