ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0849523264

ประวัติ กศน.ตำบล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านค้อ จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 131 ปีมาแล้ว เมื่อปี พ.ศ.2412 ได้มีครอบครัวของขุนค้อ(ปัจจุบันเป็นตระกูลอนุญาหงษ์) พร้อมเพื่อนบ้านประมาณ 10 ครอบครัว ได้พากันอพยพข้ามแม่น้ำโขง ผ่านอำเภอท่าอุเทนมาเรื่อย ๆ จนถึงบริเวณที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันแล้วพากันตั้งบ้านเรือนขึ้น ต่อมามีชาวบ้านจากที่อื่นย้ายเข้ามาปลูกบ้านเรือนจนเป็นหมุ่บ้านขนาดใหญ่ และได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลบ้านค้อ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนสวรรค์ ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านค้อ หมู่ 2 บ้านค้อ หมู่ 3 บ้านสมบูรณ์ หมู่ 4 บ้านห้วยไห หมู่ 5 บ้านนาคำ หมู่ 6 บ้านนาเต่า หมู่ 7 บ้านขว้างคลี หมู่ 8 บ้านงิ้ว หมู่ 9 บ้านหนองท่ม หมู่ 10 บ้านขว้างคลี หมู่ 11 บ้านห้วยไห หมู่ 12 บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 บ้านหนองชูชาติ หมู่ 14 บ้านสมบูรณ์ หมู่ 15 บ้านค้อพัฒนา 16.บ้านนาคำ 17.บ้านห้วยไห 18.บ้านค้อรุ้งเรือง 19.บ้านขว้างคลี    มีทั้งหมด  3,606  ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  12,863 คน   หญิง  6,416 คน  ชาย  6,447 คน
 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพนสวรรค์   
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  ตั้งอยู่ เลขที่  62   หมู่ที่  13  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  22  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครพนม ไปทางทิศตะวันตก  73 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประกาศ ณ  วันที่  19  มกราคม   2539   และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2539   มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบและการปกครองทั้งหมดประมาณ 105,997   ไร่ (ประมาณ  92  ตารางกิโลเมตร)  แบ่งออกเป็น  ( ราชกิจจานุเบกษา ) เล่มที่ 113 ตอนที่  9  1 หน้า 57   30 มกราคม 2539  )

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 92 ตร.กม. หรือประมาณ 107,879 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอน
สภาพภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น  บางส่วนพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม  พื้นที่ดอนใช้สำหรับปลูกพืชไร่  พื้นที่ราบใช้ทำนา ปลูกพืชฤดูแล้งบางส่วนและปลูกพืชผักมีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในตำบลและมีสภาป่าเสื่อมโทรมบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนสว่าง ต.บ้านเอื้อง และ ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น่าหัวบ่อ และ ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน เลี้ยงสัตว์

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากจังหวัดไปตามถนนสายนครพนม – ท่าอุเทน ก่อนถึงท่าอุเทน 3 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายท่าอุเทน – กุสุมาลย์ ผ่านอำเภอโพนสวรรค์ ถึงโรงเรียนบ้านโพนจาน แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนสายโพนจาน – บ้านค้อ ระยะทางประมาณ 23 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น